Spel kvarandre gode

Lær å spele deg sjølv og andre gode

Kven er du som leiar eller medarbeider? Bli kjent med 4MAT- modellen. Finn styrkane og potensialet i din eigen stil.

Spel dine medarbeidarar gode.

Lær å hente fram  talent, motivasjon og potensiale hos andre. Bli tydelegare i di formidling slik at du som leiar eller medarbeider når alle med ditt bodskap.

Samarbeid og kommunikasjon

Lær korleis du kan gjere samarbeid og kommunikasjon betre, når nokon har ein annan læringsstil enn deg.  Oppnå resultat saman med menneske som alle er ulike.

Investering

Pris for bedriftsinternt dagskurs  NOK 22.000,-   eks. reiseutgifter og mva.

(frå 5 – 20 deltakarar, for større eller mindre grupper ta kontakt for tilpassa tilbod)

Referansar

«Å delta på kurs med Mentik var kjempenyttig! Teamet vårt fekk to inspirerande  og berikande kursdagar »

«Vi møtte ei energisk, klok og reflektert dame som heile tida hadde fokus på bevisstgjering av leiarrolla og korleis utøvinga av denne påverkar resultata våre.»

«Ein dag med Ann Lovis var for min del var magisk»

«Ann Lovis er ei kunnskapsrik, sprudlande og energisk dame som gir av seg sjølv og har gjort meg meir medviten på dei gode leiareigenskapane mine. Ho har hjelpt meg til å finne verdiar som er grunnleggjande for meg som menneske og som eg ikkje har evna å finne på eiga hand».

Ann Lovis Haanes

Dagleg leiar Meta-Coach og kurshaldar

Tlf: +47 95 89 23 97 E-post: annlovis@mentik.no

Meta-Coach Ann Lovis Haanes